księga inwentarzowa


KSIĘGA INWENTARZOWA

pozwala prowadzić ewidencję majątku firmy wg Krajowych (KSR) lub Międzynarodowych (MSR) Standardów Rachunkowości

button3

ksiega inwentarzowa

Dla kogo:

 • Firmy zobowiązane do prowadzenia ewidencji majątku trwałego

Funkcjonalność:

Możliwość prowadzania kartotek:

 • środków trwałych,
 • wartości niematerialnych i prawnych,
 • wyposażenia (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały, które
 • zaliczane są w poczet kosztów bez konieczności ich amortyzowania);
 • automatyczne nadawanie kolejnych numerów ewidencyjnych nowo wprowadzanym i
 • zaimportowanym kartotekom środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • rozdzielenie amortyzacji bilansowej i podatkowej.

Metody amortyzacji:

 • jednorazowa,
 • liniowa,
 • degresywna (automatyczne wyznaczenie i przejście na metodę liniową);
 • rejestrowanie zmian w historii środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • możliwość przypisania kartoteki do centrum kosztów i/lub miejsca użytkowania,
 • możliwość przypisania osoby odpowiedzialnej
 • możliwość przypisania rodzaju KŚT kategorii środków do kartoteki,
 • przypisanie kodu kreskowego środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia,
 • możliwość wprowadzania wyjątków planu amortyzacji.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych z obrotem środkami trwałymi oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi z automatycznym nadawaniem numeracji kolejnym dokumentom danego typu (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • dokument amortyzacji – automatyczne generowanie odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych:
 • możliwość tworzenia dokumentu inwentaryzacji ręcznie lub z wykorzystaniem kodów kreskowych,
 • zbiorcze generowanie inwentaryzacji z listy środków trwałych dla różnych miejsc użytkowania,
 • przyjęcie środka trwałego – OT,
 • likwidacja środka trwałego – LT,
 • przeszacowanie,
 • zmiana wartości,
 • odpis aktualizujący.

Prowadzenie ewidencji dokumentów związanych ze zmianami parametrów środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (każdy z niżej wymienionych dokumentów posiada zdefiniowany wydruk):

 • zmiana miejsca użytkowania,
 • zmiana parametrów amortyzacji,
 • zmiana centrum kosztów,
 • zmiana osoby odpowiedzialnej,
 • zmiana wartości i ilości.

Zestawy środków trwałych – możliwość łączenia środków trwałych w zestawy – funkcja informacyjna.

Terminarz – możliwość wprowadzenia planowanych zadań do terminarza np. przeglądy, konserwacje itp.

Korzyści:

 • pełna weryfikacja majątku firmy,
 • automatyzacja wykonywanych operacji na środkach trwałych i majątku,
 • pełna rejestracja zdarzeń związanych ze środkami trwałymi,
 • możliwość szybkiej analizy informacji o danym przedmiocie, dokumencie.

 

księga handlowa >>

księga podatkowa >>

moduł faktury >>

button3

projekt współfinansowany z Programu Regionalnego Narodowy Fundusz Spójności